Žádnou spolupráci s Okamurovou SPD!

Na vědomí: Delegace ČSSD v Evropském parlamentu, Klub seniorů ČSSD, Klub starostů a primátorů ČSSD, Masarykova demokratická akademie (MDA), Mladí sociální demokraté (MSD), Oranžový klub (OK), Poslanecký klub ČSSD, Senátorský klub ČSSD, Sociálně demokratické ženy (SDŽ), Zachraňme ČSSD, Zvonečník

26.4. 2018

Vážené přítelkyně, vážení přátelé,

jako programová iniciativa Lepší ČSSD je možná! jsme otevřenou výzvou Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD „Postavme se fašizaci české společnosti!“ podpořili návrh usnesení 40. Sjezdu ČSSD, který vylučuje koaliční spolupráci při výkonu politické moci s politickým hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) na celostátní úrovni a na úrovni krajských a obecních samospráv. Z organizačních důvodů bylo navržené usnesení odloženo k rozhodnutí Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD, který zasedá v sobotu 28.4. 2018.

Politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) zpochybňuje význam základních lidských práv a svobod, popírá mezilidskou solidaritu a ohrožuje principy demokratického právního státu. Žádáme vás proto o podporu navrženého usnesení.

Věříme, že Ústřední výkonný výbor ČSSD věrný tradici obrany svobody a demokracie návrh sjezdového usnesení schválí.

Jménem iniciativy Lepší ČSSD je možná!

Jan Adamec, Jiří Hladík, Petra Mazanová, David Metelec, Filip Outrata, David Pavlorek

POSTAVME SE FAŠIZACI ČESKÉ SPOLEČNOSTI!

Výzva programové iniciativy Lepší ČSSD je možná! Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD

V těchto dnech si jako sociální demokraté připomínáme sté čtyřicáté výročí založení České strany sociálně demokratické. Sociální demokracie od svých počátků po celou dobu své existence navzdory všem obtížím pevně stála rozkročena na dvou tradicích: tradici budování sociálně spravedlivé společnosti, založené na hodnotách mezilidské solidarity, a tradici budování demokracie, založené na hodnotách základních lidských práv a svobod.

První den 40. sjezdu ČSSD v únoru přijal usnesení, kterým byla vyloučena jakákoli účast sociálních demokratů ve vládě, jež by se opírala o podporu strany Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury (SPD). Důvody, proč bylo toto usnesení přijato, jsou zřejmé.

Strana s názvem Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) popírá hodnoty mezilidské solidarity a zpochybňuje základní lidská práva a svobody. Nedejme se mýlit, politický fašismus nestojí na žádném programu. Fašismus, jak říká Ferdinand Peroutka, je „cynismus k svobodě, dobru a životě druhého…. Kdo surově zachází s člověkem, je fašista. Kdo nedbá lidských práv, je fašista. Překonávati fašismus znamená toto překonávati.“ (Tak nebo tak, 1947, s. 135 a 136.)

Jako představitelé iniciativy sociálních demokratů a přátel sociální demokracie Lepší ČSSD je možná! proto podporujeme návrh usnesení, které bylo podáno na závěr druhého dne 40. sjezdu ČSSD, v den 140. výročí vzniku české sociální demokracie 7. dubna tohoto roku. Navrhované usnesení vylučuje koaliční spolupráci s politickým hnutím SPD Tomia Okamury na celostátní úrovni a na úrovni krajských a obecních samospráv.

Z organizačních důvodu bylo navržené usnesení odloženo k rozhodnutí Ústřednímu výkonnému výboru ČSSD. Jako sociální demokraté, kterým není lhostejná fašizace české společnosti, proto vyzýváme ÚVV ČSSD, aby navrhované usnesení přijal!

Jménem iniciativy Lepší ČSSD je možná!

Jan Adamec, Jiří Hladík, Petra Mazanová, David Metelec, Filip Outrata, David Pavlorek, Bronislav Poul

Prohlášení je také možné podepsat jako petici zde:

https://www.petice24.com/postavme_se_faizaci_eske_spolenosti

Návrh usnesení 40. sjezdu ČSSD k vyloučení koaliční spolupráce s politickým hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD):

40. sjezd ČSSD věrný tradici obrany svobody a demokracie vylučuje koaliční spolupráci s politickým hnutím Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) při výkonu politické moci na celostátní úrovni a na úrovni krajských a obecních samospráv.

Tento návrh podpořili delegáti:

David Pavlorek, David Jašek, Jaroslav Kostka, Petr Balla, Ondřej Veselý, Antonín Staněk, Radim Hejduk, Jan Košák

Otevřený sjezd 3. 3. 2018 – teze iniciativy Lepší ČSSD je možná!

1. Zlepšit vnímání MO v lokalitě působnosti. Docílit stavu, kdy voliči znají členy ČSSD v daném místě. Zvýšit sociální ukotvenost členů lokálních MO v místních komunitách a jejich prezentaci jako sociálních demokratů.

2. Zlepšit vzdělávání členské základny. Na základě hodnotového modelu SHEEP – sociální, humanistická, evropská, ekologická, pokroková.

3. Vytvořit oficiální „koordinační centrum místních iniciativ“ pro sdílení dobré praxe MO při realizaci lokálních aktivit pro podporu politiky ČSSD. Potřebujeme platformu pro výměnu zkušeností!

4. Změnit vztah stranické hierarchie k řadovým členům. Členové ČSSD, od nichž se nic nečeká nemohou straně nic přinést. Změnit dosavadní praxi, kdy ČSSD své členy – kromě hlasování o kandidátech – nepotřebuje. Nechceme se smířit se stavem nejstarší politické strany kdy stačí funkcionáři a peníze na píár.

5 Zvýšit motivaci členů, kteří přicházejí a zase odcházejí, které nic je ve straně neudrží. Je potřeba nejen získat nové aktivní členy, ale i udržet ty stávající. ČSSD se musí stát pro své členy obcí. Pokud se členové navzájem neznají, nenastává pocit a zkušenost komunity.

6. Místní pobočka ČSSD již nesmí být charakteristická tím, že „existuje, ale nic nedělá“. Rytmus schůzí MO jaro/léto/podzim/zima nemá potenciál integrovat členy ČSSD do místních politických aktivit. Usnadněme a zjednodušme přijímání nových členů ČSSD. Je nepřípustné aby členové popsali svoji zkušenost se vstupem do ČSSD: „podařilo se mi vstoupit, jiným ne…“ Vytvořme „manuál“ člena ČSSD. Zasílejme členům automatickou zprávu/zápis z každého setkání. Zaveďme v ČSSD „skauting“ jako v hokeji, výběr talentů, kdo se k čemu hodí.

7. Strana není cíl, ale nástroj. Strana není fetiš moci, ale nástroj realizace politických cílů elektorátu ČSSD. Neuctívejme stranu, „nepomáhejme“ straně, ale realizujme politiku na základě sociálně demokratických hodnot! Strana jsou lidé!

8. Říkáme jednoznačné NE nahnědlé politice! Je nepřípustné útočit verbálně na jakoukoliv sociální skupinu. Zvedněme hlas na tvůrce systému nespravedlnosti a nerovnosti, oligarchii, korporace a banky.

9. Trváme na radikální demokratizaci stanov – Návrh změny stanov Lepší ČSSD . Požadujeme klíč na obvodní/okresní konference 1 : 1!

10. ČSSD potřebuje projít změnami, které jí umožní v budoucnu převzít vládní odpovědnost. Dnes však ČSSD musí do opozice!

Perspektivy na levici – zpráva z otevřeného sjezdu ČSSD

Diskuze k tématu Perspektivy na levici se přímo zaměřila na onen podzemní tok, který stále směřoval naše předchozí debaty a sice úpadek sociálně demokratických stran napříč Evropou. Volba hostů se ukázala nadobyčejně šťastnou, dalo se čekat, že velké téma a přítomnost filosofa Jana Černého v debatním panelu stočí sjezd do oblasti čisté teorie a stane se tak pro některé příznivce socdem řekněme obtížněji přístupným. Nicméně situaci zachránil, návodně přiléhavou zprávou o dobré praxi Josef Bernard. Pokusím se zde vypíchnout pár myšlnek, jež by se snad mohly ukázat instrumentální v překonání tohoto neblahého směřování.

Každá avantgarda zavádí své změny jako cestu ke kořenům svého hnutí, ať se jedná o sochaře znovu promýšlející egyptskou plastiku nebo performery jež se snaží navázat na Diogéna. A pokud současný modus operandi vede k shnilým plodům rostoucího nacionalismu, rozkladu liberální demokracie a historickému úpadku demokracie sociální, i socdem musí přinést novou praxi!

Jan Černý se tak vrátil k prvním krůčkům levice na politické scéně, jakožto hnutí, které si dávalo za cíl změnit společenské uspořádání tak aby bylo dosaženo nového společnosti příznivé pro dělníky, rolníky, ženy i osvč. Levice takto začala jako antisystémový proud, který nejprve chtěl stávající řád postupně přeměnit do světa ekonomicky demokratických městysů a pozdějí využít vnitřních rozporů kapitalismu k jeho slavnému překonání. Jedno bylo tehdy jasné, současný řád světa úspěch levice nepřežije.

Nový úspěch čeká soc.dem. v ilegalitě, když i anarchisti dnes vstupují do smluvních vztahů se státem? No to potěš koště.“ Ano i ne. Socdem, od svých prvních úspěchů, nikoliv levice vůbec, byla legitimní stranou podílející se na parlamentní praxi, ovšem narozdíl od současnosti ani v době svého nějvětšího mocenského rozmachu neopouštěla anti-systémovou pozici. Kapitalismus pro ní byl historickou etapou, na jejímž překonání usilovně pracovala. Vezměme si například jen 90% strop progresivní daně v tradičně konzervativní Británii, daň z celkového vlastnictví v mitterandovské Francii nebo program na postupnou demokratizaci podniků ve švédsku skrze odbory. Sociální demokraciie tak i když byla u kormidla směřovala ke změně sociálního uspořádání, jež ji vyneslo do vlády. Oproti blaristickému obratu v 90.letech se jí tak svojí radikalitou dařilo sbírat protisystémový elektorát, jehož sílu směřovala do další demokratiace společnosti. Místo sociální demokracie se od jejího vzniku na konci 19. st. nenachází ani vně ani uvnitř establishmentu.

Toto může znít jako projekt, pro který ČSSD zkrátka už nemá kádry, nicméně Josef Bernard ukázal, že i z pozice středového sociálního demokrata je možno konkrétně zacílenou kritikou fungování současné politické a ekonomické praxe na úrovni regionů dosáhnout právě oné systémové i nesystémové pozice. Vlastně by „jen“ stačilo mít na zřeteli veřejný zájem a důslednost dobrého hospodáře, což ukázal, když si nechal vypracovat analýzy nákladů dopravních podniků se kterými měl kraj smlouvy a porovnal je s nasmlouvanými cenami. Následně se mu vyjednáním nových smluv podařilo ušetřit bez nadsázky stovky milionů do krajského rozpočtu. Je tak na snadě, že radikální je dnes i pozice dobrého hospodáře, který zkrátka odmítá pokoutně privatizovat veřejnou kasu. Jakkoliv to může znít naivně, optimisticky prostor pro sociálně demokratickou politku u nás stále je, stačí jen chtít, leda že by už nebyli sociální demokrati.

Nakonec drobná poznámka Jana Černého k liberální demokracii. Bylo by naivní podlehnout představě, že liberální demokracie je něco víc než historický proces, pouze současníkům se jeví jako stabilní věc s fixními atributy. Narozdíl od konzervativců sociální demokraté nemusí tuhnout hrůzou nad její dekompozicí, neboť jak bylo i výše naznačeno, nikdy pro ně nebyla koncem dějin, ale fází demokratizace společnosti. Vždyť liberální zastupitelská demokraciie zde byla již v dobách, kdy volili jen bohatí muži. Nejde o to ji zachránit a vrátit se do zmraženého času divokých devádesátek, před všelidovou volbou prezidenta nebo nedej bože do první republiky, nýbrž posunout o krok dál k sociální demokracii, i kdyby to zatím mělo být jen přijetím Pirátských návrhů.

To však neznamená, že se ČSSD má omezit na roli aktéra a tvůrce veřejných politik. Před levicí leží její poslání nositele politické síly v procesu emancipace práce a lidí pracujících, či naopak prekarizací práce lidí vyloučených. A v praktickém i ideovém určování budoucnosti práce, ekonomického uspořádání světa i politických práv neprivilegovaných.

Příručka Lepší místní organizace je na světě!

Chcete jako místní organizace ČSSD lépe fungovat?

Chcete se dobře připravit na volební kampaň a vyhrát komunální volby?

PříručkaÚspěšnéMO-obsah

Lepší ČSSD je možná! a spolek Momentum vydaly Příručku úspěšné místní organizace. Z nizozemského originálu sesterské vlámské socdem strany sp.a pro účely ČSSD přeložil a doplnil kolektiv autorů.

Příručku v brožované podobě 64 stran si můžete objednat na e-mailu LepsiCSSD@seznam.cz. Po zaplacení dobrovolné částky nejvýše 100 Kč na účet Vám přijde obratem poštou.

Veškerý zisk použijeme na další činnost pro zlepšení fungování ČSSD. Příjemné počtení a hodně zdaru do komunálek.

A vězte: Lepší ČSSD je možná!

Provolání iniciativy Lepší ČSSD je možná před 40. sjezdem České strany sociálně demokratické

Za několik dnů, v neděli 18. 2. 2018, nastane moment, po kterém volá členská základna ČSSD od prvních chvil po porážce v parlamentních volbách v minulém roce. Nastává okamžik, kdy bude rozhodnuto o novém směru, kterým se strana vydá vstříc podzimním komunálním a senátním volbám.

Podzimní volby a úspěch sociální demokracie v nich ale není to jediné, co sjezd může a musí ovlivnit. Nové vedení, které z tohoto sjezdu vzejde, bude muset zvládnout nesnadné úkoly. Udržet ČSSD pohromadě jako stranu demokratickou,  stranu lidství,  stranu práce a pokroku. Kdo bude zvolen předsedou? Kdo je tím budoucím vzorem pro ostatní členy? Kdo je autentický sociální demokrat,  obhájce práv člověka a bojovník za spravedlnost? Je vůbec takový mezi kandidáty?

Pro většinu členů strany bude důležité hlavně to, aby se jim dostalo zázemí v kampani do komunálních voleb, které budou potřebovat pro to aby uspěli ve svých obcích. A především je zajímá to,  jak budou moci tito řadoví členové podobu politiky ve svých obcích ovlivnit.

Členská základna očekává od sjezdu jasný signál změny. Změny v pojetí, jakým chtějí být členové organizováni, jaké budou jejich pravomoci a jakým způsobem bude delegována moc ve straně.
Oslabení centra a posílení pravomocí MO je logický požadavek členů zklamaných politikou grémií a předsednictev v uplynulých letech. Změna stanov v tomto směru, i když ne okamžitá, je nutností.

„Lepší ČSSD je možná“ s důvěrou v delegáty očekává, že sjezd najde sílu zvednout hlavu ze současného marasmu a bezideovosti a navrátit pozornost celé strany k ideálu a hodnotám sociálně demokratické myšlenky.

Ve vztahu k jednání o budoucí vládě očekáváme především to, že ČSSD bude prosazovat program, na základě kterého nám voliči dali důvěru a mandát do Parlamentu ČR.

Sjezd má důležitý úkol, dát straně impulz k cestě vpřed. A my, řadoví členové strany, v Brně, Ostravě, Plzni, Letovicích, Praze, Poličce, Šumperku a v desítkách dalších obcí, na tento impulz čekáme. Nechceme již být pouhými hlasy sčítanými vlivnými zákulisními hráči. Chceme do dění ve straně více a silněji promluvit!

Změna, na kterou čekáme, není ale pouhé přizpůsobování politického kurzu podle nálad ve společnosti. Změna musí přijít zevnitř strany. Mnohá témata volebních slibů již vyčpěla. Nové výzvy se rodí čím dál rychleji. Nemůžeme čekat, až je někdo vyřeší za nás. Systematická programová práce, nepřetržitá stranická i společenská diskuze jsou klíčem k udržení tempa s hektickým vývojem reality. A přetavení slov v činy je nutností! Drobná každodenní práce nesmí být pro ČSSD pouze klišé, ale skutečnost.

Současně říkáme, že slibů daných členům již bylo dost. Nové vedení, ať už bude jakékoliv, budeme my, členové ČSSD pečlivě sledovat. Hodnotit budeme činy, ne slova!

Pozvánka na Otevřený sjezd Sociálních demokratů

Skupina „Lepší ČSSD je možná“ si tě dovoluje pozvat na:

Otevřený sjezd sociálních demokratů 

Diskusní setkání, věnované současné situaci ČSSD, zkušenostem jejích členů, možným inspiracím pro její otevření a zlepšení i otázkám levice a levicové politiky v dnešní ČR a obecně

Termín konání: 3. března 2018 od 10 do 20h
Místo konání: K centrum, centrum odborových svazů, Senovážné nám. 23, Praha 1.

Účast v diskuzi mimo jiné přislíbili:
Jan Jukl – zastupitel Poličky, kandidát na předsedu ČSSD
Josef Bernard – podnikatel, hejtman plzeňského kraje
Tanweer Ali – ekonom a pedagog, člen britské Labour party
Jiří Hladík – hlavní autor brožury Lepší místní organizace je možná
Pavel Šanda – zastupitel Neratovic
Jan Černý – filosof
Daniela Vašátková – politoložka
Ondřej Slačálek – politolog

Předběžný program setkání:

10:00 – 12:30 – Přivítání a 1. diskusní blok – Aktuální situace v ČSSD, hodnocení sjezdu, zkušenosti a výhledy: otevřená diskuse na úvod – Jan Jukl, moderuje  David Metelec
12:30 – 14:30 Přestávka na oběd
14:30 – 16:45 – 2. diskusní blok – jak oživit ČSSD a přitáhnout nové členy: české Momentum, jeho inspirace, možnosti a perspektivy – Jiří Hladík, Tanweer Ali, Pavel Šanda, moderuje Filip Outrata
16:45 – 17:00 Přestávka, káva a čaj
17:00 – 19:15 3. diskusní blok – vyhlídky levice v ČR, situace na levici a její perspektivy – Daniela Vašátková, Ondřej Slačálek, Jan Černý, Josef Bernard, moderuje Jan Adamec
19:15 – 19:45 neformální setkávání a občerstvení

Vstup volný, otevřený pro členy ČSSD, sympatizanty s myšlenkami sociální demokracie i zájemce o otázky levicové politiky

Lepší ČSSD je možná, musí se však zbavit starých part

Přinášíme článek, který původně vyšel na webu ČSSD a po dvou dnech na podnět nejmenovaného europoslance z webu zmizel.

Všechno na světě je možné, pokud je k tomu vůle. Bohužel po volbách, které nedopadly příliš dobře, to zatím na nějakou snahu nevypadá. Před volbami to navenek vypadalo, že by sociální demokracie mohla být soupeřem pro hnutí českého miliardáře, soupeřem pro „novou“ ODS, bohužel uvnitř strany se dělo vše možné, aby tomu tak nebylo.

Sociální demokraté se nyní po volebním neúspěchu snaží o resuscitaci, pomocí aktivních členů, kterým osud sociální demokracie není cizí. Tyto lidé se snaží udělat lepší ČSSD. Bohužel stále ve straně jsou lidé, kteří jsou trestně stíhaní, odsouzení, nebo s rasistickým viděním světa. Všechny tyto osoby utváří jednotný názorový proud, kterým řídí byznys pro svůj prospěch. Takové osoby nás pak stojí voliče. Příkladem může být pražský sociální demokrat, který nakoupil černé duše do organizace a dostal se díky tomu do zahraničí, nyní hrajíc hru na veřejnosti, že lídra kandidátky v hlavním městě, skoro vůbec neznal. To je opravdu úsměvné, když toho lídra sám protlačil na kandidátku, najezdil s ním stovky kilometrů na kole v tandemu a teď ho nezná? V Brně se dostává do čela člověk, který se neponaučil z minulosti a dělá stále stejnou chybu. Člověk co byl vykroužkován z recese, aby se městu ulevilo. Stálo to sice místo politika, který byl dlouhou dobu předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, ale městu bude líp.

Členy sociální demokracie také zůstávají dva politici, kteří dokážou člověka nazvat slimákem, parazitem a kdo ví čím ještě. Nevím, ale pokud má být sociální demokracie lepší, tak je potřeba zbavit se klientelismu a nahnědlosti ve straně a začít dělat sociální politiku. Rozloučit se s takovými členy, kteří více než sociálně demokratickou myšlenku myslí na svůj prospěch. Začít dělat politiku srozumitelnou lidem. Bez slibů, ale s reálnými výsledky. Sociální demokracie musí najít silného, charismatického lídra, který pochopí principy politiky v 21. století, zmodernizuje zkostnatělý aparát a rozhýbe dění ve straně. Strana by měla přijmout různé názory členů, otevřít se lidem a být jim blíž. Začít naslouchat členské základně, nejenom předsedům okresů, kteří politikaří a nedělají politiku. Politika se má dělat po celou dobu volebního období, nejenom v roce voleb. Permanentní kampaň to je cesta k úspěchu. Volby již nevyhrávají akce na náměstí s hudbou a panáky v obleku s kmotrovskou SPZ na autě za milióny.

Sociální demokracie musí získat důvěru lidí, těch lidí, pro které tu je již 140. let. Je potřeba začít hledat chyby a pracovat na nich. Všechno je to o práci s lidmi, musí se zbavit závazků, loutkovodičů, byznysmenů a začít se prezentovat veřejnosti jako strana otevřená všem. Taková může být Lepší ČSSD.